NTC program je nastao kao rezultat dugogodišnjih istraživanja u oblasti razvoja kreativnog učenja i razmišljanja. U kreiranju programa učestovali su stručnjaci iz različitih država. NTC sistem učenja se primenjuje po gradovima u celoj Srbiji, ali takođe i po držvama u regionu (Makedonija, Crna Gora, BiH, Hrvatska i Slovenija).

U kreiranju programa učestvovao je na čelu sa Dr. Rankom Rajovićem međunarodni tim stručnjaka (Italija, Češka, Singapur, SAD i Srbija) iz nekoliko oblasti: neurofiziologija, pedagogija, psihologija, pedijatrija i defektologija. Program se sprovodi u 14 država Evrope uz podršku Ministarstva obrazovanja (Srbija, Slovenija, Češka i Crna Gora), UNICEF-a (BiH) i obrazovnih institucija (Hrvatska, Norveška, Italija, Rumunija…).

Program je akreditovan odlukom Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja Republike Srbije.

Kako funkcioniše naš mozak u ranom detinjstvu?

Unutar mozga se odigrava borba za dominaciju među neuronima, stvaraju se nove veze između aktivnih neurona i novi komandni putevi. Podstiče se razvoj važnih centara u mozgu, formira se čitava mreža novih puteva. Neaktivni neuroni i putevi se gube. U toj stimulaciji neurona je odgovor na pitanje hoće li dete dosegnuti svoje biološke potencijale ili ne. Ako dete puno vremena provodi u ležećem ili sedećem položaju, slabije stimuliše određene regije kore velikog mozga. Na taj način se stvaraju uslovi za kasniju pojavu pojedinih kognitivnih ispada-disleksija, disgrafija..

Reproduktivno učenje (učenje kroz ponavljanje) predstavlja sve veći problem za decu, jer je broj podataka koji se uči sve veći, a ovakav način učenja je najniži nivo učenja. Ovakav način učenja zahteva od deteta da nekoliko puta pročita lekciju, da je ponavlja nekoliko dana, a rezultat je da večinu “naučenog” zaboravi, a dešava se da i to što je naučeno ne može da poveže. Ovakav način rada je i zamoran, jer se dešava da dete čita neku lekciju ili lektiru, a u jednom momentu ni ne zna šta je pročitao pa mora da se vraća nazad. Ili učenik/student mora da odgovara za ocenu dobro “naučenu” lekciju, a desi se da na postavljeno pitanje kaže da zna, ali ne može da se seti, pa čak i govori na kojoj stranici se nalazi tekst, u kom pasusu…ali nažalost teksta nigde nema. U NTC programu se uči nizom tehnika, kako naučiti gradivo na jedan drugačiji, interesantniji način koji više liči na igru. Moramo pomoći deci da školu shvate kao vid zabave, jer učenje je igra.

U predškolskom periodu, brzina i broj stvaranja veza (sinapsi) između nervnih ćelija je neuporedivo veća nego posle sedme godine. Dokazano je da intelektualne sposobnosti zavise od broja sinapsi, koje se intenzivno formiraju do pete (50%), sedme (75%) i dvanaeste godine (90%). Po novijim istraživanjima, čak 50% sinapsi je formiarno pre četvrte godine. Iz ovoga možemo zaključiti da je rano detinjstvo najvažniji period u razvoju deteta.

Iz tog razloga, predškolska ustanova „Šumska bajka“ je uvrstila u svoj obrazovni program i NTC program, kako bi maksimalno iskoristili fazu kada se mozak najvise razvija i pomogli deci da iskoriste kapacitete svog mozga najbolje moguće.

Od 10 najtraženijih zanimanja danas, čak 6 nije postojalo pre 8 godina, što znači da mi spremamo decu za zanimanja koja još ne postoje. Očigledno da cilj obrazovanja mora da bude razvoj funkcionalnog znanja i sposobnost povezivanja. Ovaj deo NTC programa razvija sposobnost razmišljanja i povezivanja kroz rešavanje (konvergentno mišljenje) i sastavljanje (divergentno mišljenje) zagonetnih priča i pitanja.

U predšolskoj ustanovi „Šumska bajka“, licencirani vaspitači će raditi sa decom na razvuju njihovog funkcionalnog znanja, kroz povezivanja pojmova, asocijacija, kroz igru sakrivanja reči u rečenici, kroz slikovne prikaze priča i pesama (kroz asocijacije), vizualizacije, apstrahovanje.

Zadaci:

  • Podizanje nivoa intelektualnih sposobnosti sve dece uključene u program
  • Detekcija darovite dece i podsticanje razvoja darovitosti
  • Prevencija poremećaja koncentracije i pažnje
  • Prevencija disleksije u školskom periodu
  • Razvijanje motorike i koordinacije pokreta
  • Razvijanje brzine razmišljanja i zaključivanja (funkcionalno znanje)
  • Povećanje broja neuronskih veza

U preškolskoj ustanovi „Šumska bajka“ se radi NTC program kroz tri faze:

I faza – dodatna stimulacija razvoja sinapsi

-Vežbe za motoriku, grafomotoriku i akomodacije oka

II Faza stimulacija razvoja asocijativnog razmišljanja

-Nivo 1 apstrahovanje, vizualizacija

-Nivo 2 apstraktna klasifikacija i serijacija

-Nivo 3 asocijacije, muzika

III faza

  1. Zagonetne priče
  2. Zagonetna pitanja
  3. Stimulativna pitanja, divergentno razmišljanje

Zadaci se razlikuju kroz raznovrsne motoričke vežbe, igre sa simbolima apstraktnih pojmova (prepoznavanje, klasifikacija, asocijacija), muziku.

U predškolskoj ustanovi “Šumska bajka” NTC program će se integrisati u svakodnevni rad sa decom I na taj način im pomoći da razvijaju svoje potencijale na najbolji mogući način.