ОДЛУКА

О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА РАДНУ 2018/2019 ГОДИНУ

(“Сл. лист града Београда”, бр. 50/2018)

Члан 1

Овом одлуком утврђује се право на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице, у складу са законом (у даљем тексту: приватна предшколска установа) на територији града Београда и која поседује решење о верификацији издато од стране надлежног Министарства, као и услови и начин остваривања овог права.

Члан 2

Средства за остваривање права из члана 1. ове одлуке обезбеђују се у буџету Града Београда.

Члан 3

Право из члана 1. ове одлуке, може да оствари родитељ, односно други законски заступник, у радној 2018/2019 години, под условом да је:

– поднео захтев за упис детета у једној од 17 предшколских установа чији је оснивач Град Београд (у даљем тексту: Предшколска установа), али да због недовољних капацитета дете није могло да се упише,

– да је држављанин Републике Србије који има пребивалиште на територији Града Београда, односно страни држављанин са сталним настањењем на територији Града Београда или избегло лице или интерно расељено лице, које има боравиште на територији Града Београда,

– да је дете уписано у приватну предшколску установу.

Члан 4

Право утврђено чланом 1. ове одлуке остварује се по прописима о општем управном поступку.

Захтев за остваривање права утврђеног чланом 1. ове одлуке подноси се организационој јединици Градске управе града Београда надлежној за послове из области образовања и дечје заштите (у даљем тексту: организациона јединица), на јединственом обрасцу који се преузима на сајту Града Београда или на писарници организационе јединице.

Уз захтев из става 2. овог члана, родитељ, односно други законски заступник, прилаже потврду Предшколске установе да дете није било уписано због недовољних капацитета ове установе, фотокопију личне карте (извод из читача) подносиоца захтева и фотокопију уговора са приватном предшколском установом.

Члан 5

О праву из члана 1. ове одлуке у првом степену решава организациона јединица, на основу поднетог захтева.

По жалби на првостепено решење о праву из члана 1. ове одлуке решава Градско веће града Београда.

Право из члана 1. ове одлуке признаје се од дана подношења захтева, почев од 1. септембра 2018. године и важи до почетка следеће радне године, односно до 31. августа 2019. године.

Члан 6

Месечни износ који се признаје као основ за обрачун дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи може да буде највише до економске цене која је утврђена Решењем о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Београд, а које доноси градоначелник града Београда, односно износ од највише 27.952 динара месечно по детету.

Месечни износ накнаде дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи износи највише до 80% економске цене из става 1. овог члана, односно износ од највише 22.361,60 динара месечно по детету.

Обавезно учешће подносиоца захтева износи 20% економске цене која је утврђена Решењем о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Београд, односно 5.590,40 динара.

Дневни износ боравка детета утврђује се дељењем месечног износа који се признаје као основ за обрачун дела трошкова боравка деце, са бројем радних дана за обрачунски месец. Уколико је уговорена цена боравка деце у приватној предшколској установи нижа од економске цене из става 1. овог члана, дневни износ се утврђује дељењем уговорене месечне цене приватне предшколске установе са бројем радних дана за обрачунски месец.

За дане одсуства детета, признаје се 50% од дневног износа.

Трошкови боравка детета у приватној предшколској установи не надокнађују се за дане викенда, државних и верских празника у Републици Србији, који се празнују и обележавају нерадно.

Приликом обрачуна накнаде дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи, узима се укупан износ за накнаду дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи, који се утврђује сабирањем следећих износа:

– износ за дане присуства детета (добија се множењем дневног износа са бројем дана присуства детета у приватној предшколској установи) и

– износ за дане одсуства детета (добија се множењем половине дневног износа са бројем дана одсуства детета у приватној предшколској установи).

Од тако добијеног износа за накнаду дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи одузима се обавезно учешће подносиоца захтева у износу од 5.590,40 динара.

Уплата накнаде дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи, врши се из средстава буџета града Београда на текући рачун родитеља, односно другог законског заступника, на основу Решења о преносу средстава и месечног извештаја о присутности детета у приватној предшколској установи потписаног од стране овлашћеног лица, а који приватна предшколска установа доставља организационој јединици до 5. у месецу за претходни месец.

Члан 7

Родитељ, односно други законски заступник, који је остварио право из члана 1. ове одлуке, дужан је да пријави сваку промену која је, по овој одлуци, од утицаја на остваривање права из члана 1. ове одлуке, најкасније у року од пет дана од дана настале промене.

Родитељ, односно други законски заступник који оствари право на основу неистинитих или нетачних података, или непријављивањем промена које утичу на губитак права, дужан је да накнади штету, у складу са законом.

Родитељу, односно другом законском заступнику, у случају из става 2. овог члана, престаје право на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Београда.

Приватне предшколске установе за које се утврди да су у месечним извештајима о присутности детета из члана 6 став 9. ове одлуке приказивали неистините или нетачне податке, губе право да се нађу на списку верификованих приватних предшколских установа у којима родитељи могу да остваре право на накнаду дела трошкова боравка деце.

Члан 8

Родитељ, односно други законски заступник, који је остварио право на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице у радној 2017/2018. години, може остварити право на накнаду дела трошкова и у радној 2018/2019. години на основу поднетог захтева за остваривање овог права уз који прилаже фотокопију уговора са приватном предшколском установом.

Члан 9

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Београда за радну 2017/2018. годину (“Службени лист Града Београда”, број 36/17).

Члан 10

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Града Београда”, а примењује се почев од 1. септембра 2018. године.

 

 

Cenovnik PU Šumska bajka:


Cena našeg vrtića je                      29.750,00 rsd
Grad plaća / refundira                    22.361,00 rsd

  • Na teret roditeljima ide          7.389,00 rsd

Za drugo dete cena vrtića            23.800,00 rsd
Grad plaća / refundira                   18.100,00 rsd

  • Na teret roditeljima ide          5.700,00 rsd

Ukupno za oba deteta na teret roditeljima ide 13.089,00 rsd

 

Deca koja se upisuju na pohađanje pripremnog predškolskog programa, mogu da konkurišu za subvenciju (naknadu dela troškova), pod istim uslovima kao i ostala predškolska deca drugih uzrasta. Iznos koji se  roditelju koji je podnosilac zahteva subvencioniše je isti kao i za ostale predškolske polaznike mlađih generacija.

Subvencija se isplaćuje za svu decu iz budžeta Grada Beograda i isplaćuje se NA LIČNI RAČUN RODITELJA, prema Rešenju koje roditelj dobije nakon predaje zahteva uz svu ostalu dokumentaciju.

 

Sve dodatne informacije zainteresovani roditelji može da dobije dolaskom u Privatnu predškolsku ustanovu Šumska bajka ili pozivom na broj

066 200 201.

 

Vaša “Šumska bajka”